Tłumacz przysięgły języka niemieckiego

Jedną ze specjalności Biura INTEGRA są tłumaczenia przysięgłe uwierzytelnione z niemieckiego na polski oraz z polskiego na niemiecki. Każdy tłumacz przysięgły języka niemieckiego, z którym współpracujemy, posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia potrzebne do opatrzenia wykonywanego przekładu pieczęcią. W naszym zespole znalazły się osoby, które perfekcyjnie znają język obcy oraz zwyczaje panujące w Niemczech, co pozwala nam prawidłowo umieścić tłumaczony tekst w kontekście kulturowym.

Wykonujemy translacje wszelkiego typu dokumentów prawnych i państwowych na zlecenie osób indywidualnych, firm oraz instytucji. Tłumaczenia ustne i pisemne z języka polskiego na język niemiecki oraz z niemieckiego na język polski. Potrzebny jest Ci tłumacz przysięgły z języka niemieckiego? A może planujesz wyjazd na studia czy do pracy w Niemczech i musisz przetłumaczyć świadectwo maturalne, dyplom ukończenia uczelni oraz inne dokumenty potwierdzające Twoje uprawnienia i kwalifikacje? Zapraszamy do kontaktu – dokumenty możesz przesłać listem poleconym lub w postaci skanu. Nasz doświadczony tłumacz dokona przekładu i opatrzy go pieczęcią. Gotowe dzieło dostarczymy prosto do Twojego domu lub bądź biura.

 Tłumacz przysięgły – język niemiecki

Niemiecki to jeden z najpopularniejszych języków europejskich. Porozumiewa się nim około 105 milionów ludzi, co stanowi ponad 1,5% mieszkańców Ziemi. Jest językiem urzędowym nie tylko w Niemczech, ale także Szwajcarii, Austrii, Belgii, Liechtensteinie czy Luksemburgu. Ciekawostkę stanowi fakt, że to właśnie niemiecki pełni funkcję języka… papieskiej Gwardii Szwajcarskiej w Watykanie. Jest jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej, OBWE czy FIFA.

Istnieje wiele dialektów niemieckiego, które różnią się pomiędzy sobą nie tylko słownictwem, ale także wymową i zasadami gramatycznymi. Dialekt bawarski, wariant szwajcarski ora austriacki mają wiele swoistych cech, które mogą nastręczać pewnych trudności podczas wykonywania przekładów. Nad urzędowymi zasadami języka niemieckiego czuwa Rada ds. Pisowni Niemieckiej (Rat für deutsche Rechtschreibung) zlokalizowana w Manneheim.

Tłumacz przysięgły z języka niemieckiego – kiedy go potrzebujesz?

Tłumaczenia wszystkich dokumentów o wadze państwowej muszą zostać opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego, ponieważ tylko wtedy nabierają mocy prawnej. Tłumacz przysięgły z języka niemieckiego będzie Ci potrzebny, gdy potrzebujesz przekładu dokumentacji do celów sądowych, postępowań administracyjnych oraz w wielu innych sytuacjach oficjalnych (podpisywanie umów o pracę, kontynuowanie nauki na niemieckich uczelniach itp.).

Wymóg uwierzytelnienia wynika z dużej odpowiedzialności, którą bierze na siebie osoba wykonująca przekład dokumentów. Kandydaci na tłumacza przysięgłego muszą w Polsce spełnić szereg wymogów (m.in. nie mogą być karani za przestępstwa umyślne, nieumyślne przeciwko bezpieczeństwu w obrocie gospodarczym czy skarbowe). Muszą posiadać wykształcenie wyższe (od 2015 roku wymagany jest minimum licencjat) i zdać trudny egzamin na tłumacza przysięgłego, który składa się z części pisemnej oraz ustnej. Ma on na celu weryfikację znajomości języka (szczególna uwaga przykładana jest m.in. do terminologii prawnej) i kultury danego kraju. Po zdaniu egzaminu kandydaci składają uroczyste ślubowanie, otrzymują pieczęć i wpis na listę prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. To gwarantuje najwyższą staranność przekładu oraz pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za przetłumaczone dokumenty państwowe.

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego – rzetelne tłumaczenia pisemne i ustne

W Biurze INTEGRA wykonujemy tłumaczenia uwierzytelnione z języka niemieckiego oraz na język niemiecki. Poszczególne zlecenia przydzielane są pracownikom specjalizującym się w konkretnej dziedzinie. W razie jakichkolwiek wątpliwości teksty konsultowane są z native speakerami. W zespole znalazły się osoby specjalizujące się w trudnej terminologii technicznej, prawnej, księgowej, biznesowej, informatycznej oraz medycznej. Dzięki temu jesteśmy w stanie szybko i precyzyjnie przełożyć każdy dokument, który wymaga uwierzytelnienia pieczęcią.

Każdy nasz tłumacz przysięgły języka niemieckiego dba o precyzję wykonania i drobiazgowo sprawdza każde słowo oraz towarzyszący mu kontekst. Szczególną wagę przykładamy także do tego, aby tłumaczone dokumenty spełniały wymogi formalne – są one nieco inne dla Polski i Niemiec.

Nasz przysięgły tłumacz języka niemieckiego może podjąć się również tłumaczenia ustnego. Może ono być potrzebne m.in. do:

 • dokonywania czynności notarialnych – podpisywanie umów założycielskich spółek, testamentów, aktów darowizny, umów kupna-sprzedaży nieruchomości,
 • wykonywania czynności w urzędzie stanu cywilnego – zawieranie związku małżeńskiego z cudzoziemcem, uznanie ojcostwa,
 • czynności wykonywanych przez instytucje administracji publicznej i organy ścigania – przesłuchania na policji lub w prokuraturze, zeznania jako świadek w sądach itp.

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego – jakie dokumenty możemy dla Ciebie przełożyć?

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego z Biura INTEGRA przekłada dowolne dokumenty o mocy prawnej. Oferujemy m.in. tłumaczenia:

 • świadectw szkolnych i dyplomów ukończenia uczelni,
 • certyfikatów,
 • odpisów aktów uroczenia,
 • aktów ślubu,
 • aktów zgonu,
 • aktów notarialnych – testamentów, umów spółek, umów darowizny, umów kupna-sprzedaży,
 • upoważnień,
 • dokumentów tożsamości – dowodów osobistych, prawa jazdy,
 • aktów własności nieruchomości,
 • dokumentów samochodowych,
 • wyciągów z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • sprawozdań finansowych składanych przez spółki,
 • dokumentów księgowych (bilanse, faktury, rachunki),
 • zaświadczeń wydawanych przez zakłady pracy i uczelnie,
 • dokumentacji technicznej – kart produktów, patentów,
 • dokumentacji medycznej – historie choroby, zalecenia lekarskie, wypisy ze szpitali itp.

Tłumacz niemieckiego, Gliwice Integra – zaufaj wieloletniemu doświadczeniu

Wykonujemy przekłady uwierzytelnione, opierając się o szeroką wiedzę merytoryczną naszego zespołu, dobre praktyki Kodeksu Tłumacza Przysięgłego oraz wewnętrzne procedury opracowane przez naszą firmę. Korzystamy z nowoczesnych narzędzi, które przyspieszają pracę i ujednolicają terminologię w całym przekładzie. Tłumacz przysięgły na niemiecki oraz z niemieckiego na polski przydzielany jest do realizacji konkretnego zlecenia na podstawie jego specjalizacji i doświadczenia. Dodatkowo stosujemy zasadę wielokrotnej weryfikacji wykonanej translacji, co pozwala uniknąć nawet najmniejszych pomyłek.

Tłumacz niemieckiego, Śląsk

Korzystne ceny, pełen profesjonalizm i szeroki zakres usług wyróżniają biuro tłumaczeń Integra z Gliwic. Potrzebujesz tłumaczeń uwierzytelnionych? Zapraszamy do kontaktu – dla każdego Klienta indywidualnego i instytucjonalnego przygotowujemy dedykowaną ofertę!